Z zakresu prawa ubezpieczeń doradzamy zarówno zakładom ubezpieczeń jak i ubezpieczonym, w szczególności w zakresie:

-prowadzenia spraw odszkodowawczych ubezpieczonych/poszkodowanych  w postępowaniu przed ubezpieczycielem i na etapie procesowym (w tym reprezentacji naszych klientów przed sądami cywilnymi i wydziałami gospodarczymi wszystkich instancji oraz w postępowaniach polubownych),

-udzielania pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowań z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (gdy nie można ustalić sprawcy zdarzenia komunikacyjnego powodującego szkodę),

– interpretacji zapisów umów ubezpieczeń,

-udzielania pomocy w sporządzaniu skarg na działalność ubezpieczycieli do stosownych organów;

-świadczenia pomocy prawnej ubezpieczycielom  związanej z prowadzoną przez nich działalnością ubezpieczeniową, w tym reprezentowanie ich przed sądem w sporach  z ubezpieczonymi,

-udzielania pomocy prawnej agentom ubezpieczeniowym w postępowaniu cywilnym i polubownym.

Reprezentujemy naszych klientów zarówno przed ubezpieczycielami, jak również w sporach z ubezpieczonymi, przed organami oraz sądami wszystkich instancji, pomagamy skutecznie prowadzić postępowania ugodowe, wspieramy naszych klientów w ich działalności korporacyjnej i ubezpieczeniowej.