Przedmiotem wielu postępowań które prowadziliśmy była ochrona dóbr osobistych zarówno osób fizycznych, jak również osób prawnych, w tym dobrego imienia, godności osobistej, zdrowia, wolności, życia prywatnego (w tym życia intymnego), wizerunku, prawa do życia w rodzinie, kultu po osobie zmarłej czy tajemnicy korespondencji.

Świadczymy pomoc prawną nie tylko w sytuacji gdy dobra osobiste danego podmiotu już zostały bezprawnie naruszone, ale również w sytuacji gdy istnieje choćby ryzyko ich bezprawnego naruszenia.

W imieniu naszych klientów dochodzimy roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z ochroną dóbr osobistych, tj. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, naprawienia szkody powstałej w wyniku bezprawnego naruszenia dóbr osobistych, czy zobowiązania osoby która naruszyła dobra osobiste do podjęcia działania w celu usunięcia skutków naruszenia, a w szczególności do złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, które zwykle przybiera postać przeprosin.

Z powodzeniem reprezentujemy przed sądem osoby, których dobra osobiste, w tym dobre imię, zostały bezprawnie naruszone przez media – w publikacjach prasowych i internetowych.

Oferujemy również pomoc prawną osobom, których dobra osobiste zostały bezprawnie naruszone poprzez anonimowe wpisy czy komentarze w Internecie.

BLOG